Follow

RT @CryptocastNL
Noodkreet!

Nederlandse cryptobedrijven doen een oproep aan DNB: "Geef ons aub die registratie..."

Dit dient voor 21-11 rond te zijn, zodat ze hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. Het wordt zeer spannend... 👇🏻🤔

Dank @PatrickvdMeijde & Andries Doets.

youtu.be/h2lcMkuZLq8

Sign in to participate in the conversation
Bitcoin Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!