DaiKen boosted

@DaiKen wat het artikel ook as l suggereert: zorgen dat men beseft dat zo'n oplossing onhaalbaar is. Dat iedereen zal moeten inleveren. En dat daarvoor draagvlak ontstaat.

DaiKen boosted

@DaiKen Ja.

«In de halve eeuw nadien heeft Nederland zich opgewerkt tot tweede landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. De waarde van de Nederlandse agrarische export over 2018 bedroeg negentig miljard euro. Nergens ter wereld is de productie per hectare landbouwgrond zo hoog als hier. »

DaiKen boosted

«Al in de jaren zeventig ontstond het besef dat de intensieve landbouw tot een ecologische ramp zou leiden»

groene.nl/artikel/klem-in-een-

DaiKen boosted
DaiKen boosted

Unpopular opinion: the energy, raw materials and transport required to replace all current vehicles with electric vehicles is, in itself, enough to tip our world into an uncontrolled climate change. I.e.: we're fucked. It's too late.

DaiKen boosted

Vraag voor lightning-users:
make test fails
--- FAIL: TestLightningNetworkDaemon/basic_funding_flow (36.81s)
lnd_test.go:99: Failed: (basic funding flow): exited with error:
*errors.errorString unable to create new node: timeout waiting for TLS cert file to be created after 30 seconds

Iemand een idee?

Alvast dank!

Ton

Bitcoin Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!